Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt edukacyjny „Baw się z nami równaniami” realizowany na lekcjach matematyki w gimnazjum

1. Uczestnicy projektu:
Uczniowie klas gimnazjalnych  Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1, Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, Szpitala Zakaźnego oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy.

2. Cele projektu:
usystematyzowanie wiadomości na temat równań,
pokazanie przydatności umiejętności rozwiązywania równań w życiu każdego człowieka,
doskonalenie umiejętności rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
opisywanie za pomocą równań zadań osadzonych w kontekście praktycznym,
rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstów matematycznych,
wdrożenie ucznia do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów, 
umocnienie w uczniu wiary we własne możliwości,
wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
doskonalenie umiejętności współpracy w grupie podczas rozwiązywania zadań.
kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
przygotowanie do kształcenia i samokształcenia się w przyszłości, rozwijanie samodzielności,
kształcenie u uczniów umiejętności:
-korzystania z różnych źródeł informacji,
-selekcji informacji,
-przeprowadzania i oceniania swojego działania,
-wykorzystania wszelkich metod rozwiązywania równań.

3. Termin realizacji projektu:
Od 23 marca do 24 kwietnia 2015 r.
Podsumowanie projektu – karty pracy 20 - 24 kwietnia 2015 r.

4. Dział tematyczny: 
Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Zagadnienia do realizacji:
-metody rozwiązywania równań
-zastosowanie rozwiązywania równań do rozwiązywania zadań praktycznych.

5. Forma realizacji i  przebieg projektu:
Projekt realizowany będzie na zajęciach dodatkowych z matematyki wynikających z realizacji godzin zawartych w art. 42 Karty Nauczyciela oraz na wybranych lekcjach  matematyki prowadzonych na każdym z oddziałów objętych projektem.
Uczestnicy zajęć przypomną sobie metody rozwiązywania równań oraz będą rozwiązywać zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym.
Uczniowie będą korzystać z różnych źródeł informacji, będą analizować sytuacje matematyczne, interpretować je oraz szukać rozwiązań, a następnie dokonywać sprawdzenia oraz samooceny własnych wiadomości i umiejętności. 
Działalność uczniów:
-aktywny udział w zajęciach z wykorzystaniem elementów zabawy  zorganizowanych na oddziałach  poświęconych  tematyce równań,
-rozwiązywanie zadań z karty pracy pt.: „Co już wiemy o równaniach?”, będącej podsumowaniem projektu.

6. Metody realizacji, środki i materiały dydaktyczne:
• podające:
-elementy wykładu (opis, objaśnienie),
-objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań,
• problemowe:
-pogadanka  poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,
-pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania problemu,
-rozwiązywanie zadań problemowych,
-aktywizujące: zajęcia z pytaniem badawczym, gry, krzyżówki, quizy i rebusy matematyczne, 
• eksponujące:
-dyskusja na temat rozwiązania problemu,
-rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia,
• praktyczne:
-pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania,
-wykorzystanie technik informatycznych, 
-tworzenie pomocy dydaktycznych , między innymi gier, krzyżówek,  prezentacji multimedialnych wspomagających nauczanie matematyki i poszerzających wiedzę uczniów.

7. Przewidywane efekty:
Uczeń:
-potrafi zapisać związki pomiędzy wielkościami za pomocą równania, 
-potrafi ułożyć zadanie tekstowe do danego równania,
-umie rozwiązać równanie,
-umie opisać za pomocą równań zadania osadzone w kontekście praktycznym.

8. Autorzy i realizatorzy projektu:
Katarzyna Mikołajczak 
Katarzyna Niedzwiec
Justyna Rocławska

9. Ewaluacja projektu:
Informacja zwrotna, niezbędna do oceny wartości projektu, jego celów, przydatności do pracy obejmować będzie postawy, zachowania i odczucia uczniów w czasie zajęć. Poziom wiedzy uczniów będą także odzwierciedlać wyniki przeprowadzonych quizów i rozwiązywanych zadań z kart pracy.