Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Grudniowe święta kultywowane w polskich rodzinach”

W I semestrze roku szkolnego 2014 – 2015 w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy realizowany był projekt edukacyjny na temat: „Grudniowe święta kultywowane w polskich rodzinach”. Adresatem byli uczniowie szkoły szpitalnej w wieku od 3 do 18 lat przebywający na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Działania edukacyjno – wychowawcze wynikające z projektu realizowano od 01 grudnia do 20 grudnia 2014 r. na 3 oddziałach w WSD (pneumonologii, neurologii, rehabilitacji) oraz na  Oddziale Pediatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką. Nadrzędnym celem realizowanego przez nas projektu edukacyjnego, było zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno – wychowawczej, a także zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że kultywowanie tradycji ma ogromną wartość emocjonalną, rodzinną i kulturową. Założenia projektu ujęte zostały w trzech blokach tematycznych: 
- Mikołajkowe spotkania. 
- Świąteczne życzenia i upominki. 
- Kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych.
Ich realizacja odbywała się w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych i zajęć przedszkolnych. Wszystkie metody i formy pracy przewidziane w projekcie, zostały dostosowane do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów, którzy pracowali w grupach lub indywidualnie. W trakcie zajęć wykorzystywano metody aktywizujące, oparte  na słowie, obserwacji i praktycznej działalności uczestników. Wiedzę dotyczącą grudniowych świąt dzieci czerpały z tekstów źródłowych, prezentacji multimedialnych, licznych rozmów tematycznych, własnych obserwacji, refleksji i doświadczeń, rozrywek umysłowych, gier dydaktycznych, quizów oraz konkursów. Poruszane tematy oscylowały wokół tradycji związanych z obchodami mikołajkowych spotkań, Świąt Bożego Narodzenia, świątecznych dekoracji, historii świątecznych kartek i składania życzeń, wykonywania i wręczania upominków.
W ramach ewaluacji projektu zorganizowano:
1. Quiz wiedzy na temat: Poznajemy historię życia św. Mikołaja.
2. Konkurs plastyczny o zasięgu szkolnym na temat: Ozdoby świątecznego stołu (prace nagrodzone zostały wyeksponowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy).
3. Wystawę prac plastycznych w Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej na temat: Świąteczne kartki z życzeniami.
4. Konkurs wiedzy na temat: Boże Narodzenie po polsku - impreza o zasięgu szpitalnym.
5. Wykonano także świąteczne upominki dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej przy ul. Mińskiej w Bydgoszczy.
Wszystkie założone prze nas cele projektu zostały osiągnięte a przyjazna i świąteczna atmosfera zajęć sprzyjała zgodnej współpracy w zespołach i zachęcała uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach, rozrywkach umysłowych, quizach, zabawach i różnorodnej działalności plastycznej. Mamy nadzieję, że dzieci będą mile wspominać czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, mimo faktu, iż miał on miejsce w czasie pobytu w szpitalu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i współudział w projekcie w ramach swoich zajęć i przedmiotów.
Organizatorzy: Beata Kocoń, Joanna Michalak, Marlena Stamm Bossak, Maria Górska.