Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Programy i akcje

powrót 2023-09-14

"Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj- kuchnie różnych krajów/ regionów i rodzin"

 „ucz się gotować, a więc próbuj nowych przepisów, wyciągaj wnioski z własnych błędów, bądź nieustraszona i przede wszystkim miej z tego zabawę!” - Julia Child: Moje życie we Francji

 

 

            Program własny zajęć wychowawczych

pt.: "Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj- kuchnie różnych krajów/ regionów i rodzin"

Autorzy:

Sylwia Kamieńska

Aleksandra  Korecka-Gruszka

Katarzyna Niedzwiec

Alicja Stefanik

Anna Widerkiewicz

 

 

 

 

 

Bydgoszcz 2023

 1. Wprowadzenie

Doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi i młodzieżą w Klinice Psychiatrii było podstawą do napisania programu, który pozwoli uczniom, przebywającym na leczeniu
w szpitalu, czerpać radość ze wspólnych działań, zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności
i zainteresowania oraz motywować do podejmowania nowych aktywności. Realizacja założeń programu ma na celu stworzenie uczniom warunków do poznawania kultury i obrzędowości różnych regionów poprzez kulinarne doświadczenia, na kształtowanie postaw współpracy, dostarczanie nowych pomysłów i inspiracji dla codziennego życia oraz umacnianie ich wiary we własne możliwości i zdolności.

Szkoła szpitalna jest szczególną placówką, w której metody i formy pracy należy dostosować do potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, ich potrzeb i możliwości wynikających z choroby i związanych z nią ograniczeń. Uczniowie Kliniki Psychiatrii są specyficzną grupą, którą cechuje często niska motywacja do jakiejkolwiek aktywności, słabe poczucie kompetencji własnych, niepewność siebie, trudne relacje społeczne. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że nasi uczniowie/wychowankowie często nie włączają się
w codzienne domowe czynności, w tym prace w kuchni, sprzątanie. Brakuje im prostych umiejętności, wiedzy i doświadczenia w przygotowywaniu posiłków, nie tylko dla bliskich, ale i dla siebie. Z rożnych przyczyn nie angażują się w prace domowe. Praca dydaktyczno – wychowawcza z uczniem z zaburzeniami emocji i psychiki ma przede wszystkim współdziałać w jego kompleksowej terapii medycznej oraz chronić przed ujemnymi skutkami spowodowanymi chorobą a także pomóc nawiązać dobre relacje społeczne. Tematyka i formy pracy wynikające z programu mają służyć stymulowaniu rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego uczniów, aktywizować młodzież, inspirować do poszukiwania ciekawych przepisów, uczyć szacunku, empatii, współpracy i umiejętności dzielenia się. W trakcie realizacji założeń programu uczniowie będą mieli możliwość docenienia wartości współdziałania, nauczą się planować, uwzględniać potrzeby różnych członków grupy, poznają tradycje, które towarzyszą działaniom kulinarnym oraz zasady savoir-vivre związane
z zachowaniem przy stole i spotkaniami towarzyskimi. Naturalna forma zajęć, swobodna atmosfera, oddziaływanie na różne zmysły będą szansą na otwarcie się i aktywne uczestnictwo w dalszym życiu. 

Realizując program pt. "Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj- kuchnie różnych krajów/ regionów i rodzin", chcemy pokazać uczniom, że wspólne planowanie, przygotowywanie posiłków i dzielenie się z innymi tym, co zrobimy, jest okazją nie tylko do miłego spędzenia czasu i zabawy, ale i poznawania bogactwa kulturowego różnych regionów, obrzędowości, z którą związane są często specyficzne potrawy, nawiązania relacji z członkami rodzin i docenienia ich umiejętności kulinarnych, nauczenia się pracy w zespole. Zależy nam również na włączeniu w działania rodzin naszych uczniów poprzez docenienie oryginalnych przepisów i zwyczajów związanych z celebracją w domach rodzinnych różnych świat i wydarzeń. Planujemy zaprosić na oddział np. babcie, mamy, które zdaniem ich dzieci po mistrzowsku opanowały wykonanie jakichś potraw i wspólnie na zajęciach pod okiem tych mistrzów młodzież je przygotuje. Działania będą towarzyszyły organizowanym na oddziale imprezom, wydarzeniom z roku kalendarzowego i staną się ich uzupełnieniem. Prace związane z przygotowaniem posiłków będą okazją do ćwiczenia umiejętności planowania, dzielenia się zadaniami, poznawania zasad zdrowego żywienia, nauki i doskonalenia prac manualnych koniecznych w kuchni, przestrzegania higieny w trakcie pracy, BHP przy obsłudze urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Program realizowany będzie w Zespole Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej na Oddziale Psychiatrii Dziennej oraz Oddziale Stacjonarnym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy przez cały rok szkolny 2023-2024. W realizacji programu wykorzystane zostaną sprzęty zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości oraz pozyskane od przyjaciół oddziału. Planujemy włączyć w realizację niektórych elementów programu dietetyków ze szpitala, a także kontynuować współpracę ze szkołami o profilu gastronomicznym, kelnerskim i zaprosić do podzielenia się doświadczeniem i wiedzą np. seniorów z rodzin dzieci, podróżników, znanych kucharzy. Celem programu jest także poznanie przez młodzież pracowni kucharskich i obserwacja profesjonalistów w trakcie pracy, jako element preorientacji zawodowej. Adresatem programu są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. Wszystkie realizowane treści bloków tematycznych dostosowane będą do:

 1. aktualnego stanu zdrowia uczniów oraz ich możliwości wysiłkowych;
 2. możliwości intelektualnych uczniów;
 • zaleceń lekarzy.

Proponowany program realizowany będzie przez cały rok szkolny na godzinach wychowawczych, pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych i socjoterapeutycznych od września 2023 roku w blokach tematycznych. Elementy zajęć będą mogły być realizowane również na zajęciach lekcyjnych; np. cytaty związane z kulinariami, jedzeniem, przepisy, powiązania z kulturą regionów i tradycjami, pochodzenie potraw i przypraw i ich nazw, elementy biologii i biochemii, matematyki i fizyki w kuchni, przeliczanie ilości składników z przepisów - proporcje, kosztorysy i rozliczenia wydatków.  Tematyka została tak opracowana, by tworzyła spójność z harmonogramem imprez, programem godzin wychowawczych
i programem pozalekcyjnych zajęć wychowawczych oraz  planami pracy nauczycieli.

 1. Cele ogólne programu

Cel terapeutyczny:

Odciążenie psychiki poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia
w trakcie wszelkiej działalności edukacyjno - wychowawczej.

Cel główny:

Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu oddziału i rodziny poprzez nabycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, oraz współpracę w działaniach z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych i zdrowotnych wychowanków.

Cele szczegółowe:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;
 • zachęcanie do poznawania kultury, tradycji i zwyczajów ludzi mieszkających w różnych rejonach świata oraz w Polsce;
 • poznawanie zasad BHP w trakcie prac domowych i obsługi urządzeń kuchennych;
 • poznawanie przepisów i ogólnych zasad przygotowywania różnych grup potraw;
 • poznawanie zasad zdrowego odżywiania;
 • poznawanie zasad kultury w trakcie spotkań rodzinnych, przy stole i w towarzystwie;
 • ćwiczenie umiejętności planowania, dobrej organizacji pracy i przestrzegania poszczególnych etapów wykonywanych zadań;
 • ćwiczenie umiejętności współpracy;
 • kształtowanie postawy empatii, otwartości, tolerancji i szacunku wobec różnych zwyczajów;
 • zachęcenie do rozwijania indywidualnych zainteresowań, pasji;
 • stworzenie okazji do dzielenia się własną wiedzą, obserwacjami, doświadczeniami;
 • zachęcanie do wymiany doświadczeń i wiedzy zdobytych w naszych rodzinach, docenienie wiedzy i tradycji związanych z kulinariami
 • ćwiczenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • kształcenie logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków;
 • rozwijanie spostrzegawczości, pamięci, kreatywności i wyobraźni;
 • ćwiczenie umiejętności dyskusji, prezentacji własnej wiedzy i poglądów w sposób kulturalny i empatyczny;
 • ćwiczenie staranności, dokładności, cierpliwości i estetyki w trakcie wykonywanych zadań.


 Zakładane efekty uczestnictwa uczniów/wychowanków w zajęciach:

 • uczeń planuje etapy sporządzania potraw, dobiera metod y sporządzania potrawy i określa listę produktów do jej wykonania;
 • przelicza ilości składników, stosuje jednostki miary, wagi
 • przygotowuje potrawy zgodnie z przepisem lub w oparciu o wskazówki zaproszonych gości;
 • bezpieczne korzystanie z przyborów i sprzętów kuchennych;
 • przestrzega zasad kulturalnego zachowania przy stole
 • stosuje zasady higieny podczas przygotowywania potraw
 • zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania
 • potrafi współpracować w zespołach
 • zna i potrafi przygotować tradycyjne potrawy związane z różnymi świętami

 


III. Dobór treści i układ materiału

Wrzesień

Przysuń krzesło. Spróbuj. Chodź, dołącz do nas. Życie jest nieskończenie pyszne;
Ruth Reichl

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Zasady zdrowego odżywiania

Integracja zespołu. Przygotowanie przysmaków z okazji Dnia szczęśliwości, Dnia Chłopaka. (kruche ciastka, gofry)

·          Uczeń współpracuje w grupie, stosując zasady pracy zespołowej.

·          Uczeń przygotowuje z myślą o innych ciastka, upominki

·          Uczeń przedstawia zasady zdrowego odżywiania, omawia piramidę żywieniową, dzienne zalecenia żywieniowe, wartości kaloryczne produktów, wartości odżywcze warzyw i owoców.

·          Uczeń zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa korzysta z urządzeń AGD.

·          Uczeń organizuje stanowisko i narzędzia pracy do wykonywania czynności kucharskich.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • rozmowy kierowane na temat zasad zdrowego odżywiania
 • tematyczne karty pracy
 • tworzenie regulaminu (dotyczącego bezpiecznego i higienicznego udziału w zajęciach)
 • pieczenie ciastek, gofrów


Październik

“Jeśli nie jesteśmy skłonni zadowolić się śmieciowym życiem, z pewnością nie powinniśmy zadowalać się niezdrowym jedzeniem”

Sally Edwards

 

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Na tropie nazw; nazwy różnych diet, prawdy  i mity nt diet.

Jesień na talerzu.

Przygotowanie poczęstunku dla gości na konferencję szkolną.
Dzień edukacji. (poczęstunek dla n-li).

 

Uczeń stosuje w swoim życiu zasady  prawidłowych nawyków żywieniowych: (regularność żywienia, odpowiednie nawadnianie organizmu, dobiera prawidłowo ilość i jakość produktów na: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację, unika produktów złej jakości)

Uczeń wymienia charakterystyczne cechy różnych diet.

Uczeń potrafi podzielić podane informacje nt. właściwego odżywiania na prawdy i mity, wymienia najczęściej popełniane błędy żywieniowe, wskazuje pułapki żywieniowe .

Uczeń omawia potrzeby energetyczne osób młodych oraz wpływ wody na właściwe funkcjonowanie. Sporządza prawidłowy jadłospis młodego człowieka.


Proponowane sposoby realizacji:

 • spotkanie z dietetykiem
 • tematyczne rozmowy kierowane
 • quiz “ Prawdy i mity w odżywianiu”
 • tworzenie menu dziennego
 • prezentacja multimedialna “Pułapki żywieniowe”
 • pieczenie tarty owocowej, przepisy z wykorzystaniem owoców sezonowych

 

Listopad
W kuchni jak w soczewce skupia się historia dziejów danego regionu – migracji, polityki, powstawania i upadania monarchii”
Robert Makłowicz

 

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Pamięć o przodkach.  Dawne przepisy

Magia w kuchni- czyli co różne przyprawy mogą wnieść i zmienić.
Pochodzenie przypraw.

Andrzejki (rogaliki, ciastka z wróżbą)

 

 

Uczeń opowiada o przodkach z szacunkiem.

Uczeń docenia i wyszukuje w różnych źródłach wiedzy dawne przepisy i wykonuje je.

Uczeń omawia pochodzenie i zastosowanie przypraw i ziół, wykorzystuje je
w przygotowaniu potraw.

Klasyfikuje najczęściej spotykane zioła
i przyprawy, rozpoznaje ich aromat, smak
i wygląd. Omawia ich zastosowanie w kuchni oraz właściwości lecznicze niektórych z nich.

 

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • rozmowa kierowana
 • wyszukiwanie informacji z różnych źródeł wiedzy
 • rozpoznawanie przypraw i ziół
 • prezentacja multimedialna “Przyprawy świata”
 • pieczenie rogalików- 11 listopad, ciastek z wróżbą
 • spotkanie z zielarzem

 

 

Grudzień
Jedzenie to nasza wspólna płaszczyzna, uniwersalne doświadczenie”
James Beard

 

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Boże Narodzenie i Nowy Rok
razem przy rodzinnym stole
bon ton towarzyski

 

Wykonanie potraw np: pierniki, barszczyk, paszteciki

Uczeń opowiada o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie i w swoim domu rodzinnym.

Omawia i stosuje zasady odpowiedniego zachowania się podczas spotkań przy stole.

Przygotowuje nakrycie do stołu zgodnie z zasadami.

Przygotowuje tradycyjne potrawy wigilijne, noworoczne dla przyjaciół.

Pamięta o osobach samotnych, ubogich, włącza się w akcje świątecznej pomocy wolontariackiej  dla schronisk, osób starszych itp.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • rozmowy kierowane na temat obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku w różnych krajach;
 • Wigilia w naszych rodzinach- wymiana ciekawych przepisów, zwyczajów wigilijnych
 • sztuka nakrywania stołu w praktyce
 • zagadki tematyczne
 • pieczenie pierników, pasztecików
 • przygotowanie barszczu

 

 

Styczeń
Jedzenie jest wszystkim, czym jesteśmy. To przedłużenie uczuć nacjonalistycznych, etnicznych, twojej osobistej historii, twojej prowincji, twojego regionu, twojego plemienia, twojej babci. Jest nierozerwalnie związany z tymi od samego początku
Anthony Bourdain

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Dzień Babci i Dziadka
W kuchni mojej babci

 

 

karnawałowe smaki

Uczeń omawia, jak kształtował się stosunek do ludzi starszych na przestrzeni dziejów.

Uczeń na podstawie własnych obserwacji i wyszukanych wiadomości omawia, jak traktowani są ludzie starsi w innych kulturach.

Okazuje szacunek osobom starszym, zarówno w mówieniu o nich, jak i w bezpośrednim kontakcie.

Przygotowuje zdrowe i estetyczne karnawałowe przysmaki.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • rozmowy kierowane na temat stosunku do ludzi starszych na przestrzeni dziejów oraz w różnych kulturach
 • spotkanie z seniorem;
 • książka pt: “Dom, który się przebudził”
 • redagowanie życzeń dla babć i dziadków.
 • pieczenie babeczek, poczęstunek dla seniorów

 

Luty
„W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek.”

Stanisław Jerzy Lec

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Walentynki (fondue czekoladowe)

Jedzenie łagodzi obyczaje

Uczeń opowiada o historii i tradycjach związanych z Dniem Zakochanych

Podczas rozmowy dzieli się swoimi przemyśleniami o miłości i przyjaźni.

Prezentuje utwory muzyczne i wiersze poruszające problemy przyjaźni i miłości.

Z szacunkiem i kulturą dyskutuje o problemach związanych z seksualnością i uczuciami.

Stosuje zasady savoir vivre podczas wyjść do restauracji, kawiarni, kina itp.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • prezentacja multimedialna “Walentynki”
 • spotkanie walentynkowe
 • powiedzenia, cytaty o miłości
 • tematyczne zadania logiczne
 • składanie serc z origami
 • przygotowanie kartek walentynkowych
 • miłość w literaturze
 • przygotowanie fondue czekoladowego

 

Marzec
„Śmiech jest najjaśniejszy w miejscu, gdzie jest jedzenie”
Przysłowie irlandzkie

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia


Dzień kobiet (pizza)
Piękna kuchnia- jak dobrze i pięknie urządzić kuchnię, piękne nakrycie stołu, dodatki.

Omawia w jaki sposób kształtował się stosunek do kobiet na przestrzeni dziejów.

Dyskutuje i potrafi zająć stanowisko nt. roli i traktowania kobiet w różnych kulturach.

Wymienia i stosuje na co dzień zasady savoir -vivre wobec kobiet .

Wykonuje w sposób estetyczny dekoracje stołu.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • prezentacja multimedialna “Dzień kobiet. historia i teraźniejszość”
 • obraz kobiety w literaturze
 • moda damska na przestrzeni wieków
 • rozmowy kierowane na temat praw kobiet, roli kobiet w różnych kulturach, zasad dobrego wychowania w kontaktach z kobietami w różnym wieku
 • przygotowanie pizzy

 

Kwiecień
„Przepis nie ma duszy. Ty, jako kucharz, musisz wnieść duszę do przepisu”
Thomas Keller

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Wiosna i Wielkanoc (żurek, mazurki)

Uczeń omawia tradycje regionalne i rodzinne związane celebrowaniem Wielkanocy w Polsce i na świecie.

Uczeń opowiada o tradycjach i symbolice związanych z powitaniem wiosny w Polsce i na świecie.

Wykonuje dekoracje świąteczne i wiosenne.

Przygotowuje w zespole tradycyjne potrawy świąteczne.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • rozmowy kierowane na temat tradycji Wielkanocnych w Polsce i swoich rodzinach.
 • prezentacja multimedialna “Tradycje wielkanocne”
 • tematyczne zadania logiczne
 • wykonanie ozdób wielkanocnych: palmy, pisanki, kartki wielkanocne
 • pieczenie mazurków
 • przygotowanie żurku
 • przygotowanie śniadania wielkanocnego: program artystyczny, nakrycie stołów

Maj – Czerwiec
Gdy nic się nie układa, nie ma lepszego lekarstwa na smutek niż gotowanie
Franz-Olivier Giesbert

 

Realizowane treści

Przewidywane osiągnięcia ucznia

Święto rodziny: Dzień Matki, Dzień Dziecka,
zdrowo, wiosennie i kolorowo

 

 

Sałatkowy zawrót głowy (sałatki owocowe, warzywne)

 

Uczeń przedstawia podstawowe informacje dotyczące obchodzenia Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca w Polsce i w wybranych kulturach świata.

Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa dzieci, prawa człowieka.

Uczeń podaje informacje nt. gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku łamania praw.

Uczeń spożywa owoce, warzywa i nabiał; ogranicza słodycze.

Omawia wartości odżywcze warzyw i owoców.

Uczeń przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania przygotowanych przez siebie pokarmów.

 

Proponowane sposoby realizacji:

 • prezentacja multimedialna „Dzień Matki”, „Prawa Dzieci”
 • rozmowy kierowane: życie dzieci w różnych zakątkach globu, matka
  w wypowiedziach dzieci, rola mężczyzny-ojca na przestrzeni wieków
 • obraz matki w literaturze
 • smaki dzieciństwa- zebranie przepisów ulubionych potraw dzieci
 • redagowanie życzeń dla rodziców
 • karty pracy dotyczące wartości odżywczych warzyw i owoców
 • przygotowanie sałatek owocowych, warzywnych
 • pożegnanie maturzystów, zakończenie roku szkolnego: program artystyczny, przygotowanie stołów i poczęstunku

 

 

 

 1. Stosowane metody pracy:

Realizując założenia programu, wykorzystane zostaną metody pracy uwzględniające zarówno potrzeby i potencjał uczniów w normie intelektualnej i fizycznej, emocjonalnej, jak i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zaburzeń pacjentów Kliniki Psychiatrii. Sposób realizacji i problematyka dobrana jest w taki sposób, aby móc elastycznie zmieniać metody pracy, możliwe w danej sytuacji (zależnie np. od zagrożeń epidemiologii). Pamiętamy także o tym, że uczniowie nasi – zwłaszcza z oddziału stacjonarnego mają ograniczony dostęp do internetu, kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym. Nasi wychowankowie mają często zaburzone relacje społeczne, brak właściwych wzorców, zachowań i nawyków życia społecznego. Szczególnie ważne staje się w tej sytuacji aktywizowanie wychowanków, zachęcanie do współpracy, zintegrowanie w zespole i w rodzinie, wyposażanie w wiedzę i umiejętności potrzebne w codziennym życiu.


Proponujemy następujące metody pracy:

 • Metody aktywizujące.
 • Metody oparte na słowie.
 • Metody oparte na obserwacji.
 • Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.

 


            Głównym założeniem programu jest motywowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, poprzez nabycie umiejętności koniecznych w życiu codziennym, oraz współpracę. Zatem najważniejsze będą metody aktywizujące rozwijające kreatywne i krytyczne myślenie, poszerzające zainteresowania, służące rozwojowi umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania i wyciągania wniosków.  W toku realizacji programu uczniowie często będą w zespołach lub samodzielnie rozwiązywać stawiane im zadania.

Metody słowne mają duże znaczenie w nauczaniu i wychowaniu. Pobudzają procesy poznawcze i emocjonalne. Młodzież chętnie słucha i wypowiada się na tematy związane
z wartościami, rodziną, szkołą, uczuciami, umiejętnościami. Wywiady, rozmowy kierowane będą pobudzać młodzież do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu treści programu, uczyć ich właściwych wzorców zachowań społecznych, przestrzegania pożądanych form grzecznościowych, poczucia odpowiedzialności za jakość kontaktów. Wszelkie metody słowne wydają się nam bardzo ważne w pracy wychowawczej z naszymi pacjentami.
Wspólnie omawianie treści, planowanie, poszukiwanie ciekawych przepisów i podział zadań dadzą sposobność do bezpiecznego i naturalnego omawiania poszczególnych zagadnień. Będą okazją do pokazania, że wspólna działalność może być inspiracją do rozmów, dyskusji
o ważnych dla człowieka problemach.

Metody oparte na obserwacji, praktycznym działaniu oraz metody aktywizujące urozmaicają proces poznawczy. Możliwość wspólnego działania i wykorzystywania indywidualnych doświadczeń i umiejętności, czerpania z zasobów wiedzy i kultury rodziny uczy kreatywnego podejścia do poznawania świata oraz odpowiedzialności za własny rozwój. Metody te pomagają młodzieży uwierzyć we własne możliwości, sprawczość i dają szansę
na dalszą motywację do pełnego i satysfakcjonującego udziału w życiu społecznym.

 1. Formy pracy
 2. Praca indywidualna.
 3. Praca grupowa.

 

 1. Techniki pracy stosowane do realizacji założeń programu

Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:

 1. Zajęcia kulinarne
 2. Aktywne słuchanie
 • Obserwacja pracy, wzorowanie się na profesjonalistach w pracy
 1. Swobodne wypowiedzi
 2. Burza mózgów, planowanie
 3. Praca z tekstem
 • Zabawy plastyczne (wykonanie dekoracji np. stołu, potraw)
 • Wywiad,
 1. Zdjęcia, prezentacje.

 

 

            VII.  Ewaluacja

 

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco z uwzględnieniem opinii uczestników zajęć uzyskanych po przeprowadzonych zajęciach bądź blokach tematycznych. Dokonywana będzie na podstawie obserwacji dotyczącej trafności doboru treści, metod, form pracy. Uzyskane wyniki będą służyły modyfikacji programu w kolejnych miesiącach. Mamy nadzieję, że zainspirujemy młodzież do poznawania różnorodności kultury polskiej, docenienia zwyczajów w rodzinie i dbałości o poszczególnych członków, poszerzania wiedzy o otaczającym świecie oraz rozwijania umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu codziennym. Wierzymy, że treści i pomysły wniesione przez młodzież i ich rodziny wzbogacą nasz program nie tylko w tym roku, ale i w następnych latach.

Jako podsumowaniem programu planujemy przeprowadzić:

 

 1. Quiz wiedzy o zdrowym odżywianiu i znajomości poznanej tematyki.
 2. Prezentację multimedialną z realizacji poszczególnych działów.
 3. Degustacje prac – na bieżąco.
 4. Zeszyt super-przepisów z regionu i rodzin.

 

 

 

Program opracowały:

Sylwia Kamieńska

Aleksandra  Korecka -Gruszka

Katarzyna Niedzwiec

Alicja Stefanik

Anna Widerkiewicz