Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do konkursu międzyszkolnego „Muzyka Moniuszki w obrazach”

  

Cele konkursu:
1. Poznanie życia i twórczości Stanisława Moniuszki.
2. Uwrażliwianie na piękno muzyki polskiej.
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci leczących się w trzech
bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
Prosimy uczniów o plastyczne przedstawienie min. tytułów oper S. Moniuszki, strojów wykorzystywanych w jego operach, instrumentów charakterystycznych dla jego utworów.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy IV – VI
- klasy VII- VIII SP
- klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski
w Toruniu (załącznik - ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE).
6. Czas trwania konkursu: od 09 września do 11 października 2019r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 października 2019 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
8. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie
internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy: mgr B. Deptuła, mgr B. Kocoń, mgr M. Sakowska, mgr M. Modrzyńska