Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Konkurs plastyczny na temat: „Moja wymarzona podróż z Nelą Małą Reporterką”

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności,
• rozbudzenie wrażliwości estetycznej,
• pobudzenie i kształtowanie wyobraźni uczniów,
• prezentowanie talentów,promocja literatury,
• propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV SP Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 29.11.2019 – 11.12.2019.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu,w formacie A-4 lub A-3.Rysunek może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, technikimieszane). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały.
3. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora,
- wiek i klasa,
- nazwa oddziału,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
5. Dostarczenie pracy i zgody jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej
na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej Organizatora i wystawie
na tablicach ściennych).
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 11.12.2019 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio do organizatorów.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl


Organizatorzy: Monika Fabrycka, Katarzyna Lewandowska, Ilona Jeziorkowska


ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
ORAZ UDOSTĘPNIENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w związku z organizacją szkolnego konkursu plastycznego na temat: „Moja wymarzona podróż z Nelą Małą Reporterką” i publikację danych dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy (www.zs33.bydgoszcz.pl).
Dane dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………
Wiek/klasa …………………………………………………………………………………………………
Szkoła/ oddział ……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data Podpis rodziców / prawnych opiekunów dziecka

……………………… …………………………………………………..

*proszę podkreślić prawidłowy wybór

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i Młodzieży przewlekle Chorej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej – Curie 4, kod - 85-094, telefon kontaktowy 52 345 28 17, adres
e-mail sekretariat@zs33.bydgoszcz.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych
i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.