Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Atrakcje przyrodnicze w Polsce”

Cele konkursu:
1. Kształtowanie postawy patriotycznej
2. Rozwijanie zainteresowań przyrodą ojczyzny
3. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć
4. Rozwijanie sprawności manualnych

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i kl. III gimnazjum przebywających na leczeniu w szpitalach na terenie całej Polski lub którzy są objęci leczeniem sanatoryjnym. 
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III,
uczniowie klas IV-VI,
uczniowie klas VII–VIII i kl. III gimnazjum.


4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia
nazwę, adres i numer telefonu placówki
zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE„Atrakcje turystyczne Polski”.

5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.06.2019 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które prześlemy pocztą.
6. Prace należy przesłać w terminie do 24.05.2019 r. na adres: Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17. Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Wszystkie prace biorące udział w konkursie, przechodzą na własność organizatora.
Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizator: Anna Osowska, Iwona Górczyńska