Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Szkolny konkurs historyczno-literackim „DLA NIEPODLEGŁEJ”

Cele konkursu:
Celem głównym konkursu jest „pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia na temat walki Polaków o Niepodległość Ojczyzny w okresie zaborów oraz kształtowanie granic i ustroju Polski na progu niepodległości”. Oprócz tego ma on krzewić postawy patriotyczne, promować ideę suwerenności narodu, wypracowywać postawy szacunku i tolerancji, promować postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i edukację historyczną dzieci i młodzieży oraz
1. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
2. Kształtowanie dumy z tożsamości narodowej
3. Popularyzowanie wśród uczniów postaw patriotyzmu,
4. Budowanie więzi opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa narodowego,
5. Inspirowanie uczniów do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa
6. Uwrażliwianie na piękno polskiego słowa zamkniętego w tekście literackim
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły szpitalnej, leczących się w trzech bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest rozwiązanie przez uczniów quizu historycznego związanego z odzyskaniem niepodległości oraz zredagowanie „Życzeń dla Niepodległej.
3. Utwory będą oceniane przez Komisję w trzech kategoriach wiekowych:
− uczniowie kl. IV – VI SP
− uczniowie kl. VII –VIII SP i III gimnazjum
− uczniowie liceum
4. Kryteria oceny quizu historycznego:
− rozwiązanie zestawu zadań konkursowych oraz uzyskanie najwyższej liczby punktów
5. Kryteria oceny utworów:
− twórczy charakter utworu,
− poprawność stylistyczna i językowa,
− walory literackie,
− zgodność z tematem konkursu,
− oryginalność i samodzielność,
− wartości artystyczne.
6. Nagrody otrzymują uczestnicy konkursu, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na wszystkie pytania konkursowe lub zdobyli najwyższą ilość punktów oraz otrzymali najwyższą ocenę za zredagowanie życzeń „Dla Niepodległej”.
7. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez
ZS nr 33
8. Czas trwania konkursu: od 5 października do 10 listopada 2018r. Prace należy dostarczyć organizatorom w terminie do 9 listopada 2018r.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 10 listopada. Wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
10. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
Życzymy powodzenia!

Organizatorzy: Alicja Cierżnicka, Alicja Stefanik, Joanna Grochowska