Konkursy i wystawy / Konkursy 2014/2015

powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie z języka niemieckiego pt. ”DACHL – Länder w pigułce“

 Ideą konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat państw niemieckojęzycznych oraz poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych.

CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem, kulturą, geografią i tradycjami krajów niemieckojęzycznych.
2. Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat danego miejsca/regionu.
3. Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz sprawności umysłowych takich jak: spostrzegawczość, umiejętności uogólniania, wnioskowania, porównywania i porządkowania.
4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
5. Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie informatyki.
6. Wyłonienie uzdolnień indywidualnych.

REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, którzy przebywają na leczeniu w bydgoskich szpitalach.
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie padleta (wirtualnej tablicy korkowej) wybranego kraju niemieckojęzycznego.
- Prace wykonywane będą podczas lekcji języka niemieckiego oraz lekcji informatyki na oddziałach dziecięcych bydgoskich szpitali.
- Uczeń prezentuje w języku polskim przygotowane informacje na temat wybranego miejsca (land/kraina geograficzna) jednego z czterech państw obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) w oparciu o materiał ikonograficzny (zdjęcia, obrazki, chmury wyrazowe, mapy, plany, prezentacje Power Point), tekstowy lub audiowizualny (filmy, awatary, piosenki/teledyski).
- Każda praca powinna zawierać:
    - nazwę i ogólną charakterystykę regionu;
    - ciekawostki związane z danym miejscem/regionem;
    - informacje na temat znanych osób pochodzących/mieszkających w danym regionie;
    - informacje na temat specyfiki kuchni regionalnej;
    - imię i nazwisko ucznia, klasa, oddział.
- Czas trwania konkursu: marzec 2015 r.
- W ocenie prac zastosowane będą następujące kryteria:
    - poprawność językowa (gramatyka, ortografia);
    - zawartość merytoryczna;
    - zgodność treści z tematem i regulaminem konkursu;
    - innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
- Wykonaną pracę należy przesłać w terminie do 31 marca 2015 roku na adres e-mail organizatorów konkursu: koordynator@zs33.bydgoszcz.pl lub padlety@wp.pl
- Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie kwietnia 2015 r.
- Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone bezpośrednio laureatom lub wysłane pocztą.
- Udział w konkursie możliwy jest wyłącznie poprzez podpisanie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkursie i publikację nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego. 
- Organizatorzy konkursy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania lub/i modyfikacji otrzymanych padletów po ukończeniu konkursu.

UCZESTNIKOM KONKURSU ŻYCZYMY POWODZENIA!

Organizatorzy: Anna Szopa, Lucyna Popielarska