Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2009-10-09

IV Ogólnopolska Konferencja pt. „Postęp cywilizacyjny a możliwości rozwoju psycho - pedagogicznego dziecka przewlekle chorego – wsparcie ucznia i nauczyciela”

Rozwój cywilizacji znacząco wpływa na życie każdego człowieka. Dynamizm postępu niejednokrotnie zaburza funkcjonowanie nie tylko jednostki, ale całych rodzin. Najbardziej narażonymi na jej negatywny wpływ są dzieci. Stąd dzisiejsza i nowoczesna szkoła ma obowiązek udzielać kompleksowego wsparcia zarówno uczniowi i jego rodzinie, jak i nauczycielowi, który oprócz umiejętności merytorycznych i metodycznych niezbędnych do pełnienia funkcji dydaktycznej, musi skutecznie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczo-opiekuńczych ucznia.
Specyfika szkoły szpitalnej sprawia, że szczególnie bliskie są nam losy dzieci i młodzieży przewlekle chorej, a na edukację i wychowanie tej grupy uczniów patrzymy także przez pryzmat ich zmagań związanych z chorobą i hospitalizacją.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli szkół masowych, którzy coraz częściej w swoich klasach spotykają się z uczniem przewlekle chorym, na początku listopada dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zorganizowali IV Ogólnopolską Konferencję skierowaną do nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat: „Postęp cywilizacyjny a możliwości rozwoju psycho-pedagogicznego dziecka przewlekle chorego – wsparcie ucznia i nauczyciela”.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki oraz Kurator Oświaty w Bydgoszczy Pani Anna Łukaszewska. Spośród wielu zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Jowita Kulik, doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pan Tadeusz Kierel, Naczelnik Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani Anna Borysiak, wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
Ważnym celem tego przedsięwzięcia była integracja środowisk szkół szpitalnych i sanatoryjnych z całej Polski oraz szkolnictwa powszechnego naszego województwa w poszukiwaniu możliwości i dróg pomocy uczniom dotkniętym różnymi chorobami i problemami cywilizacyjnymi. Swój udział w konferencji zdeklarowało 250 nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, lekarzy, dyrektorów szkół, placówek, poradni i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Zaproszeni prelegenci, to doświadczona kadra od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą, zajmująca się problemami wychowawczymi i zdrowotnymi swoich podopiecznych, ich rodzin i środowisk, w których żyją. Z uczestnikami konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się:
• mgr Paulina Maćkowska, psycholog, terapeuta pracująca na co dzień w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, która podjęła się odpowiedzi na pytanie: Czy postęp cywilizacyjny zagraża współczesnej rodzinie?;
• mgr Agnieszka Misiak, psycholog, trener pracująca w firmie SET w Łodzi, specjalista z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży, która przybliżyła nam temat: Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – strategie pracy w szkole i w domu;
• dr n. med. Olgierd Pilecki, endokrynolog dziecięcy, ordynator Oddziału Pediatrii
i Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, udzielił wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem z cukrzycą w szkole;
• dr Jacek Pyżalski, pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Specjalnej WSP w Łodzi, który poruszył temat: Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli, jak wspierać zdrowie nauczyciela w pracy?
W swoich wystąpieniach prelegenci starali się zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi chorymi.
Pani mgr Paulina Maćkowska wskazała na ogromny wpływ cywilizacji na funkcjonowanie rodziny, a w konsekwencji na kształtowanie się osobowości dziecka. Może być ona sprzymierzeńcem, ułatwiającym i wzbogacającym wypełniane przez rodzinę zadania. Niejednokrotnie jednak stanowi realne zagrożenie dla wzrastającego w niej młodego człowieka. Szczególnie młodzież podatna jest na uleganie zgubnym wpływom i modom. Nie rzadko trafia ona z rozpoznaniem anoreksji, różnego rodzaju uzależnień czy próbami samobójczymi na oddziały szpitalne.
Podłoże lęków, ich różnorodny charakter oraz sposoby pracy z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami lękowymi omówiła mgr Agnieszka Misiak. Wskazała, że największy wpływ na powstawanie lęku u małego pacjenta mają postawy rodziców. Pomoc specjalistów, praca z dzieckiem oraz jego rodzicami może dać pozytywne rezultaty i umożliwić efektywne funkcjonowanie w relacjach społecznych i wywiązywanie się z obowiązków. Zdolności adaptacyjne dzieci w nowych sytuacjach (a taką jest niewątpliwie pójście do szkoły) zależą od jego osobowości i wcześniej zdobytego doświadczenia. Właściwa reakcja nauczyciela na zachowania lękowe ucznia uwarunkowana jest znajomością diagnozy postawionej przez specjalistów oraz posiadaniem określonej wiedzy. Tylko wtedy nauczyciel ma realne szanse nawiązania właściwych relacji oraz skutecznego nauczania i wychowania.
Na problemy szkolne i społeczne dziecka przewlekle chorego na cukrzycę zwrócił uwagę dr n. med. Olgierd Pilecki, który przedstawił jej etiologię, objawy i strategię postępowania. Żadne przepisy nie upoważniają nauczyciela do wkraczania w kompetencje opieki medycznej, ale znajomość tematu na pewno jest przydatna w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia ulega nagłemu pogorszeniu i wymaga pomocy i interwencji.
Dużym zainteresowanie cieszył się także wykład dr Jacka Pyżalskiego, który odniósł się do psychospołecznych warunków pracy polskich nauczycieli dając wskazówki jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie nauczyciela w pracy. Wsparcie społeczne nauczycieli, godne warunki i prawidłowa organizacja pracy, poprawne relacje z uczniami i ich rodzicami, wysokie poczucie osiągnięć, wsparcie przełożonych i współpracowników to tylko niektóre czynniki przekładające się na jakość pracy nauczycieli.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał na płycie materiały pokonferencyjne oraz wypełnił ankiety ewaluacyjne. Organizacja konferencji, tematyka wykładów i przede wszystkim profesjonalizm prelegentów zostały bardzo wysoko ocenione przez słuchaczy.
Mamy nadzieję, że uświadomienie skali problemów dzieci przewlekle chorych, wskazanie różnorodnych możliwości wychodzenia z trudnych sytuacji oraz wsparcie nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej pozwoli uczestnikom konferencji podjąć działania, minimalizujące negatywny wpływ postępu cywilizacjnego na rozwój psycho-pedagogiczny dzieci przewlekle chorych.

Maria Górska, Alicja Cierżnicka


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

zobacz galerię zdjęć
III Ogólnopolska Konferencja pt. „Dlaczego innym się udaje, a mnie nie? - problemy szkolne dziecka przewlekle chorego oraz doświadczającego przemocy”

To już III ogólnopolska konferencja dotycząca problemów szkolnych dzieci i młodzieży przewlekle chorej organizowana przez Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Temat tegorocznej konferencji brzmiał: „Dlaczego innym się udaje, a mnie nie? – problemy szkolne dziecka przewlekle chorego oraz doświadczającego przemocy”.

Konferencja ta, nie miałaby takiego wymiaru, gdyby nie pomoc wielu instytucji i ludzi dobrej woli. Po raz kolejny patronat honorowy nad naszą konferencją objął Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inspiracją do rozważań było pytanie: „Dlaczego innym się udaje, a mnie nie?”, jakie zadaje sobie uczeń, który spotyka na swojej drodze problemy szkolne. Rolą rodziców i nauczycieli jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi. Nie zawsze jest to łatwe. Konieczne jest odszukanie przyczyn owych niepowodzeń i sposobów ich rozwiązania.

W konferencji wzięło udział 160 nauczycieli ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych z terenu całej Polski m.in. z Rzeszowa, Szczecina, Kołobrzegu, Krakowa, Konina, Zaboru, Katowic oraz szkół integracyjnych i szkolnictwa masowego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów od lat pracujących z młodzieżą szkolną, znających problemy szkoły, mających bogate doświadczenia w pracy z dziećmi przewlekle chorymi oraz doświadczającymi przemocy. Swoje prelekcje wygłosili: mgr Agnieszka Mlicka – psycholog, terapeuta pracujący z rodzinami w konwencji systemowej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz w Studio Pomocy Psychologicznej i Edukacji w Bydgoszczy; mgr Piotr Pankonin - psycholog kliniczny Centrum Psychoterapii, Psychiatrii i Rozwoju Osobowości w Łodzi, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracujący w Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży Centralnego Szpitala Klinicznego oraz w WSP w Łodzi; dr Jacek Pyżalski – pracownik WSP w Łodzi, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej oraz Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, członek Zespołu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy oraz dr Joanna Słowińska - psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, udzielająca porad w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Solcu Kujawskim.
Na karierę szkolną dziecka wpływa bardzo wiele czynników, niezależnych od szkoły i nas nauczycieli. Pojawiające się trudności są często wynikiem różnorodnych schorzeń dziecka, a przede wszystkim chorób przewlekłych. Ich źródłem mogą być również warunki środowiskowe oraz niekorzystny wpływ grup rówieśniczych. W pierwszej część konferencji usłyszeliśmy o problemach dzieci chorych na mukowiscydozę oraz przybliżona została tematyka dotycząca stanów lękowych i depresyjnych uczniów. Druga część poświęcona była zagadnieniom przemocy, która dotyka naszych uczniów w różnych wymiarach oraz sposobom radzenia sobie w sytuacjach, kiedy powinniśmy pomóc dziecku, które przemocy doświadczyło. Prelegenci podzielili się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem z zakresu omawianych tematów i udzielili cennych wskazówek do wykorzystania w pracy z dzieckiem przewlekle chorym i doświadczającym przemocy.

Problemy dzieci przewlekle chorych są i nadal będą dla nas nauczycieli wyzwaniem do ustawicznego zdobywania wiedzy pozwalającej na ich rozwiązywanie. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja wzbudziła ogólnopolską dyskusję i doprowadzi do poprawy sytuacji dziecka doświadczającego przemocy.

Opracowała: Katarzyna Niedzwiec, Anna Szopa

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Zobacz galerię zdjęć

II Ogólnopolska Konferencja - 09.10.2009r.
„Szkoła przyjazna każdemu dziecku, także przewlekle choremu, niepełnosprawnemu oraz sprawiającemu trudności wychowawcze”

Jak można pomóc uczniowi mającemu problemy zdrowotne, niedającemu sobie rady z tempem i wymaganiami współczesnej szkoły? W tym roku organizatorzy II ogólnopolskiej konferencji – dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, chcieli zapoznać uczestników z problematyką dotyczącą: wpływu traumatycznych przeżyć w dzieciństwie na funkcjonowanie ucznia w klasie, trudnych sytuacji wychowawczych, stworzenia optymalnych warunków pracy dla ucznia z ADHD i padaczką.
Tegoroczna konferencja pt. „Szkoła przyjazna każdemu dziecku, także przewlekle choremu, niepełnosprawnemu oraz sprawiającemu trudności wychowawcze”, która odbyła się 9 października połączona została z obchodami Jubileuszu 50–lecia istnienia szkoły. Patronatem honorowym objęli ją Wojewoda Kujawsko – Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Poruszana tematyka zgromadziła stu sześćdziesięciu nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów z całej Polski. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się w gronie nauczycieli szkół szpitalnych i sanatoryjnych.
Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się: dr n. med. Małgorzata Dąbkowska – ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Klinice Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz dr n. med. Marzenna Wesołowska – specjalista Oddziału Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Wykłady poprowadzili również: dr Jacek Pyżalski – adiunkt w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz mgr Stanisław Bobula – psycholog, edukator i doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Osobnym punktem konferencji była promocja przez prof. Bassama Aouila portalu profesjonalnej wiedzy i porad psychologicznych – www.psycho-help.pl, adresowanego do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Portal został stworzony z myślą o tych, którzy mają opory rozmawiać o swoich problemach bezpośrednio ze specjalistą.
W dzisiejszym świecie nastawionym na sukces i błyskawiczne robienie kariery trudno znaleźć się uczniom z problemami zdrowotnymi. Szkoła i nauczyciele stają przed dylematem, jak dostosować napięte programy do indywidualnych możliwości uczniów obarczonych różnymi dysfunkcjami. Prelegenci w jasny i wyczerpujący sposób przybliżyli uczestnikom etiologie poruszanych zagadnień oraz podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Co najważniejsze każdy pedagog wzbogacił się o konkretne wskazówki do pracy z młodzieżą ze specyficznymi trudnościami. Uczestnicy otrzymali materiały pokonferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa.
Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej uzyskaliśmy informacje, iż konferencja sprostała oczekiwaniom uczestników, a poruszana problematyka będzie przydatna w dalszej pracy. Słuchacze wskazali również szereg innych problemów, z którymi borykają się w codziennej pracy i chętnie chcieliby uczestniczyć w kolejnych spotkaniach by uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.
Autorzy tekstu: Katarzyna Niedzwiec, Alicja Cierżnicka


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

zobacz galerię zdjęć

I Ogólnopolska Konferencja - 18.10.08

Dnia 18 października 2008 roku w auli (budynku Farmacji) CM UMK w Bydgoszczy odbyła się I Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zatytułowana: „Psychologiczno – pedagogiczne problemy dzieci i młodzieży przewlekle chorej w rzeczywistości edukacyjnej polskiej szkoły”, której organizatorem był Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
Konferencja nasza skierowana była do nauczycieli szkół szpitalnych i sanatoryjnych, a także prowadzących nauczanie indywidualne z dziećmi przewlekle chorymi, pracujących w klasach integracyjnych oraz do wszystkich nauczycieli szkolnictwa powszechnego.
Na zaproszenie, które skierowaliśmy do różnych placówek pedagogicznych, odpowiedziały 153 osoby z terenu całej Polski. Ostatecznie w konferencji wzięło udział 135 osób, w tym nauczyciele z kilku szkół szpitalnych z Rzeszowa, Tarnowa, Szczecina, Osiecznej, Zaboru, Górzna, Kołobrzegu oraz Leszna.
To wielkie dla nas przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego pan Piotr Całbecki.
Spośród wielu zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas:
- pani Ewa Dyrka z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- pan dr Edward Grądziel dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy,
- pan dr Andrzej Kurylak prof. UMK, zastępca kierownika Katedry Kliniki Pediatrii, Hematologii i O­nkologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu,
- pani Marlena Mania przełożona pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz pracownicy medyczni (pielęgniarki, psycholodzy i terapeuci) z oddziałów, na których działalność edukacyjną prowadzi nasza szkoła.
Na konferencję zaprosiliśmy prelegentów, którzy w swych wystąpieniach skupili się na niezwykle ważnych tematach, dotyczących problemów dzieci z chorobami o­nkologicznymi i psychiatrycznymi. Byli to:
- dr n. med. Andrzej Kołtan z Kliniki Pediatrii, Hematologii i o­nkologii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu,
- dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK z Katedry Pedagogiki Specjalnej UMK w Toruniu,
- dr Ewa Sokołowska z APS Instytutu Psychologii Stosowanej w Warszawie,
- dr Robert Opora prof. GWSH, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego,
- dr Małgorzata Dąbkowska z Kliniki Psychiatrii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz nauczyciel naszej szkoły mgr Anna Tojza.
Wystąpienia dotyczyły wpływu choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, roli szkoły i edukacji w procesie terapii oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec nauki i szkoły u uczniów chorych.
Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na pracę z dzieckiem chorym w czasie ostrego stanu choroby i leczenia, podczas pobytu w szpitalu, podczas rekonwalescencji, w ramach nauczania indywidualnego i po powrocie uczniów do szkół macierzystych. Większość wykładowców dostrzegła ogromną rolę pracy nauczyciela w szkolnictwie specjalnym, dlatego my nauczyciele widzimy potrzebę rozwoju w tym zakresie oraz zdobywania kompetencji i nowych umiejętności w pracy z dzieckiem mającym różne deficyty.
Konferencja pod względem merytorycznym i organizacyjnym została oceniona przez wszystkich uczestników bardzo wysoko, co jest dla nas, nauczycieli uczących w szkole szpitalnej, niezwykle cenną wskazówką do dalszej pracy. Każda uczestnicząca osoba otrzymała zestaw materiałów konferencyjnych wraz z płytą CD z tematyką wykładów oraz prezentacjami przygotowanymi przez prelegentów, a także materiały informacyjne z kilku wydawnictw (m.in. z Gazety Szkolnej, Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, Raabe) o ofercie edukacyjnej skierowanej do nauczycieli.