Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

„Mój zawód – moja pasja”

„Mój zawód – moja pasja”

Projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii  obejmujący swym działaniem pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wprowadzenie

Założenia projektu uwzględniają wytyczne  ministerialne i kuratoryjne obowiązujące w roku szkolnym 2019/20. Nasi podopieczni, nawet ci najmłodsi, będą mieli możliwość zainteresowania się ciekawymi zawodami, pracą swoich rodziców i dobrym rzemiosłem. Poznając ludzi różnych zawodów będą mieli  okazję nauczyć się szacunku do wytworów ich pracy oraz wysiłku, jaki wkładają, aby innym żyło się lepiej i wygodniej. Celem realizacji projektu jest wzbudzenie u uczestników ciekawości oraz zainteresowania zawodami i profesjami, które wykonywać można w dorosłym życiu.  Podczas cyklu spotkań z ludźmi, dla których ich hobby stało się zawodem, przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III SP, poznają tajniki zawodów uważanych za interesujące i intrygujące w formie zabawy oraz bezpośrednich rozmów. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu projektu pozwoli również aktywnie i wartościowo spędzić czas pobytu w szpitalu oraz oderwać uwagę od przykrych przeżyć związanych z hospitalizacją.

W skład realizacji projektu wchodzi:

  1. Nazwa projektu
  2. Cele projektu
  3. Czas i zasięg trwania projektu
  4. Środki i materiały do realizacji projektu
  5. Przebieg realizacji projektu
  6. Kryteria oceniania
  7. Forma prezentacji
  8. Przewidywane efekty projektu
  9. Ewaluacja projektu
  10. Autorki projektu

 

Realizacja projektu

Nazwa projektu: „Mój zawód – moja pasja”

Cele projektu:

Cele dydaktyczne

Zapoznanie dzieci z pracą ludzi różnych zawodów.

Poszerzenie zasobu słownictwa związanego z danym zawodem.

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat (konkretny zawód).

Uczenie do poszanowania pracy ludzi różnych zawodów .Rozwijanie myślenia twórczego oraz wyobraźni.

Rozwijanie umiejętności układania pytań.

Zwiększenie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci.

Cele terapeutyczne

Odwracanie uwagi dzieci od choroby, trudnych realiów życia szpitalnego poprzez włączanie w atrakcyjne formy aktywności.

Przełamywanie rutyny zajęć na oddziale poprzez udział ludzi z zewnątrz w spotkaniach z pacjentami – zaciekawienie dzieci  takimi działaniami.

Włączanie dzieci i rodziców w przygotowanie i przeprowadzanie spotkań – budzenie odczucia odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia.

Czas i zasięg trwania projektu:

Projekt będzie realizowany na Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii SU nr 1 w świetlicy szkolnej. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu od października 2019 roku do maja 2020 roku.

W zajęciach z zakresu projektu udział wezmą dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas początkowych. Ze względu na specyfikę pracy na oddziale szpitalnym przewidujemy również możliwość uczestnictwa innych zainteresowanych projektem – starszych uczniów, rodzeństwa, krewni.

Środki i materiały do realizacji projektu:

Na spotkania autorki projektu przygotowują narzędzia (np. laptop, projektor, ekran, stojak) i materiały papiernicze lub inne pomoce, o które poprosi zaproszony gość;

Każdy z zaproszonych przedstawicieli wybranych zawodów otrzyma pamiątkę – upominek wcześniej przygotowany przez dzieci.

Przebieg realizacji projektu

Termin

Zaproszona osoba

Październik -

perukarka

Listopad -

szewc

Grudzień -

kucharz

Styczeń -

kominiarz

Luty -

kierowca

Marzec -

strażnik miejski

Kwiecień -

weterynarz

Maj -

ornitolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotkania ludzi o określonych zawodach będą również inspiracją do różnorodnych działań plastycznych. Prace, które powstaną podczas zajęć i po spotkaniach, będą wykorzystane i wyeksponowane w formie wystawy, która zostanie zorganizowana w holu głównym szpitala po zakończeniu projektu.

Kryteria oceniania:

Zajęcia będą miały charakter dowolny. Dzieci przed każdym spotkaniem zostaną przygotowane na spotkanie z „gościem specjalnym”. Kryterium sukcesu projektu będzie ilość dzieci biorących udział w spotkaniu oraz ich zainteresowanie i zaangażowanie podczas zajęć. Forma prezentacji:

Przebieg zajęć dokumentowany będzie fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do notatek, które zamieszczone będą  na stronie internetowej szkoły.

Przewidywane efekty projektu:

Wychowanek i uczeń

- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

- wie na czym polega praca ludzi reprezentujących prezentowane zawody

- wypowiada się na określony temat, formułuje pytania

- wymienia, nazywa przedmioty, które są potrzebne ludziom wykonującym określony zawód

Ewaluacja projektu:

Dokumentacja fotograficzna oraz krótkie sprawozdania z odbytych spotkań będą materiałem do przeanalizowania stopnia zaangażowania uczestników w przygotowanie i przeprowadzenie spotkania. Dostarczy również informacji dotyczących trafności doboru tematu i stopnia realizacji celów projektu. Ważne będą również komentarze dzieci, rodziców a także naszych gości. Wszystkie zebrane informacje będą podstawą do podjęcia decyzji o przeprowadzaniu tego typu projektów w przyszłości.

Autorki projektu:

Ewa Konarska – Koźlak nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jolanta Sękowska – nauczyciel pozalekcyjnych zajęć wychowawczych