Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny - „Przedszkolaki się bawią - radosna jesień, zima i wiosna”.

Dorota Chmiel

Renata Krupa

Ewa Konarska – Koźlak

 

„Przedszkolaki się bawią - radosna jesień, zima i wiosna”.

 

Projekt edukacyjny przeznaczony do realizacji w oddziałach szpitalnych objętych działaniem edukacyjnym w ramach wychowania przedszkolnego.

 

Bydgoszcz 2017/2018

 

WPROWADZENIE

      Zabawa to podstawowa forma działania dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko jeśli działa dobrowolnie, bez przymusu i odczuwa do tego radość i zadowolenie to znaczy, że dobrze się bawi.      W. Dyner (1983) określa zabawę, jako najbardziej charakterystyczną cechę życia dziecka, która jest dla niego sama istotą i ciągłą nutą jego życia. Dziecko łaknie zabawy, bo zabawa zaspokaja jego pragnienie działania i poznania rzeczywistości.

      Zabawa jest szczególnym rodzajem aktywności dziecka, która w rozmaitych formach przewija się przez jego życie. Odgrywa ogromna rolę w rozwoju dziecka, stanowi dla niego główną formę poznawania rzeczywistości: uczy, wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego, daje możliwości zdobycia doświadczenia i widomości, stwarzając także warunki pobudzające do komunikowania się, myślenia i twórczości oraz jest źródłem wielu przeżyć i radości.

      Można tu przytoczyć wiele definicji zabawy, wywodów teoretycznych na temat wartości, funkcji, rodzajów, znaczenia zabawy w życiu dziecka. W literaturze fachowej zabawa została szczegółowo opisana. Opisy te dotyczą w znacznej części dzieci zdrowych. Założeniem projektu jest pokazanie, że pomimo przeciwności losu – chorobom dzieci, hospitalizacji, oderwania ich od naturalnego środowiska - można się dobrze bawić.

     I choć zabawa jest podstawą kontaktu z dziećmi przedszkolnymi na oddziałach, to realizacja projektu wymaga opracowania dodatkowych scenariuszy imprez przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będą to różnego typu zabawy, których motyw przewodni stanowią pory roku. Najważniejszym staje się taki sposób włączania dzieci w wieku przedszkolnym do działania, aby dobrze się czuli i czerpali przyjemność z zabawy pomimo, że będzie ona miała miejsce w szpitalu.

 

W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:

1. Nazwa projektu.

2. Cele projektu.

3. Działy tematyczne.

4. Czas i zasięg trwania projektu.

5. Środki i materiały do realizacji projektu.

6. Przebieg realizacji projektu.

7. Kryteria oceniania.

8. Forma prezentacji.

9. Przewidywane efekty projektu.

10. Ewaluacja projektu.

11. Organizatorzy projektu.

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

 Nazwa projektu: „Przedszkolaki się bawią – radosna jesień, zima, wiosna”

 Cele projektu:

          Cele dydaktyczne:

• dziecko kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie samym, uczy się poznawać swoje możliwości i je oceniać

• dziecko przyswaja sobie różne normy, poznaje reguły postępowania, zawiera umowy, których przestrzeganie obowiązuje w zabawach z innymi dziećmi

• dziecko wchodzi w różne role społeczne, ma okazję do realizowania rzeczy niemożliwych w codziennym życiu Cele terapeutyczne:

• dziecko ma możliwość uwolnienia się od dręczących je napięć i emocji, uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć i rozwiązywania swoich osobistych problemów

 Działy tematyczne:

 

1 Przedszkolaki się bawią – radosna jesień listopad

2 Przedszkolaki się bawią – radosna zima luty

3 Przedszkolaki się bawią - radosna wiosna kwiecień

 

 Czas i zasięg trwania projektu:

       Czas trwania: od listopada 2017 roku do kwietnia 2018 roku

       Zasięg projektu: projektem są objęte dzieci w wieku przedszkolnym; zabawy będą organizowane           w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz w Wojewódzkim           Szpitalu Dziecięcym na oddziałach: kardiologii, pneumonologii, endokrynologii, neurologii.

 

 Środki i materiały do realizacji projektu:

      Motywem przewodnim zabaw są pory roku, więc pomoce i rekwizyty do zabaw będą odzwierciedlały aktualną porę roku – materiał naturalny (tj. kasztany, żołędzie, liście, gałązki, kwiatki, kamienie), sylwety, elementy ubrań, ilustracje, przedmioty codziennego użytku, książeczki, materiały do zabaw ruchowych (piłeczki, gazety, krzesełka, woreczki, itp.), materiały do zabaw plastycznych (różnorodne papiery, dziurkacze, kredki, farby, wełenki, materiały, kleje, pędzle itp.)

 

      Opracowując każdą z imprez nauczyciele przedszkola opierać się będą na:

 

• materiałach i opracowaniach własnych, przygotowanych podczas kursów z zakresu doskonalenia zawodowego, szczególnie ze szkoleń z zakresu pedagogiki zabawy, spotkaniach WDN-u;

• zasobach Internetu;

• literaturze

      Spis pozycji:

 

• Dmochowska M. (1980), Metody i formy pracy z sześciolatkami, w: Dunin-Wąsowicz M. (red.), Vademecum nauczyciela sześciolatków, Warszawa WSiP.

• Dyner W.J. (1983), Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Wrocław Ossolineum.

• Lipina S. (1981), Zabawa, w: Dudzińska I., Lipina S., Wlaźnik K., (praca zbiorowa), Metodyka wychowania w przedszkolu, Warszaw WSiP.

• McGregor C. (1998), Kształtowanie twórczej osobowości dziecka – zabawy i ćwiczenia, Bertelsmann media Sp. Z o. o. dla klubu „Świat Książki”, Warszawa 1998.

• Sąsiadek K., Zabawy Paluszkowe, Media Rodzina, Poznań 2005.

• Dziamska D. ,Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki. ,Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa 2015.

• Dziamska D. ,Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki.. ,Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa 2015.

• Wasilak Anna (red.), Zabawy z chustą, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2002.

• Bissinger – Ćwierz U. Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2007.

 

 Przebieg realizacji projektu:

 

• Projekt przewiduje przygotowanie trzech imprez, gdzie dominującą formą działania z przedszkolakami będzie zabawa z motywem przewodnim – aktualną porą roku;

• Autorki projektu wspólnie opracują scenariusz imprezy, przygotują pomoce i materiały, miejsce zabawy;

• Każda impreza zostanie przeprowadzona na oddziałach objętych edukacją przedszkolną (punkt 4);

• Do realizacji projektu autorki zamierzają włączyć nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, wychowawców szczególnie nauczania początkowego i młodszych klas szkoły podstawowej oraz gości zaproszonych z poza szkoły, tj. wolontariuszy, rodziców, rodzeństwo.

 Kryteria oceniania:

       Podczas zabaw z dziećmi obowiązywać będą ogólnie przyjęte formy oceniania zachowania, tj. pochwała słowna, podziękowanie za aktywny udział w zabawach w formie drobnego upominku – słodyczy, odznaki, maskotki.  Forma prezentacji: Przebieg zajęć dokumentowany będzie fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do notatek umieszczanych na stronie internetowej szkoły.  Przewidywane efekty projektu: Głównym założeniem realizacji tego projektu jest dobra zabawa z dziećmi. Autorki przez pojęcie „dobrej zabawy” rozumieją, że mały pacjent będzie chętnie brał udział w zabawie, będzie radosny, zaangażowany, zadowolony, roześmiany i pełen entuzjazmu. Zabawa ma również nieść ze sobą ważne wartości kształcące i wychowawcze.

Dziecko poprzez zabawę będzie:

• stosowało reguły i zasady obowiązujące w grach i zabawach grupowych;

• znało słownictwo związane z daną porą roku;

• obserwowało, samodzielnie działało, mówiło na konkretny temat, wyciągało wnioski oraz wypowiadało własne spostrzeżenia i refleksje;

• znało różne formy ustawień (gromadka, rozsypka, szereg, rząd, koło, pary);

• doskonaliło reakcje na sygnał słuchowy, wzrokowy;

• posługiwało się różnorodnymi technikami plastycznymi;

• zachowywało ład i porządek w otoczeniu;

• kształtowało słuch muzyczny, poczucie rytmu, umiejętności wokalne i taneczne, grę na instrumentach perkusyjnych;

• rozumiało pojęcia matematyczne dotyczące liczenia, znajomości cyfr, prostych działań matematycznych, pojęć jakościowych przedmiotów;

• wykazywało ciekawość poznawczą , chęć działania, wykazywało wiarę we własne siły.

 Ewaluacja projektu:

      Dokumentacja fotograficzna, scenariusze zajęć oraz krótkie sprawozdania ze spotkań z przedszkolakami odbytymi w ramach zajęć z zakresu projektu będą materiałem, który pozwoli nauczycielom na ocenę doboru tematu i stopnia realizacji celów projektu. Bardzo ważne będą też opinie dzieci i rodziców, stopień zaangażowania w zabawy. Będzie to wyznacznikiem do podejmowania tego typu działań w przyszłości.

 Autorzy projektu: Dorota Chmiel, Renata Krupa, Ewa Konarska - Koźlak