Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „Czytająca świetlica”

Czytanie to nie tylko sposób na wspólne spędzanie czasu, zacieśnianie więzi rodzinnych, to także rozwój i doskonalenie wielu umiejętności intelektualnych, poszerzanie zainteresowań oraz stymulacja i pobudzanie wyobraźni człowieka w każdym wieku.

Dobiegła już końca realizacja projektu edukacyjnego „Czytająca świetlica”, który adresowany był do wszystkich uczniów, pacjentów oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Jego główny cel to uświadomienie uczniom niezwykłej roli, jaką może odegrać w ich życiu literatura, zachęcenie do twórczej działalności. Projekt realizowany był od marca do czerwca 2017 roku, na lekcjach języka polskiego, zajęciach bibliotecznych oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych.


W trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące przedsięwzięcia”

Zadanie 1 - Historia książki
Zbierano informacje o książce, jej historii, powstawaniu, nowościach czytelniczych.

Zadanie 2 - Książka dobra na wszystko
Bank książkowych słówek - zgromadzono słownictwo związane z konstrukcją opinii, oceną książki ze względu na akcję, bohaterów, wydarzenia; odbył się konkurs literacki (klasowy) „Książka dobra na wszystko”

Zadanie 3 - Kącik czytelniczy
- Przygotowano w sali szkolnej na oddziale kardiologii kącik czytelniczy. Posegregowano książki, dokonano wyboru książek dla dzieci młodszych i starszych.
- Opracowano zasady kulturalnego obcowania z książką.

Zadanie 4 - Budowa książki
- Przygotowano prezentację multimedialną Budowa książki i jej historia.
- Zajęcia plastyczne: Tworzono opowiadania i rysowano komiksy.

Zadanie 5 - „Słowniczek trudnych wyrazów związanych z książką”
- Tworzono słowniczek trudnych wyrazów związanych z książką. /analizowano wyrazy zarówno z trudnościami ortograficznymi (np. twórca, lektura, autor, itp.), analizowano wyrazy o trudnym znaczeniu (edytor, errata, korektor, prolog, epilog, zecer, biały kruk, itp.),
- Zredagowano „Słowniczek trudnych wyrazów” – edycja komputerowa.

Zadanie 6 - „Co czytałem, gdy miałem 12 lat?”
- Przeprowadzono wywiady z rodzicami „Co czytali moi rodzice, gdy mieli 12 lat?”
- Umieszczono ciekawe wywiady w kąciku czytelniczym.

Zadanie 7 - Złote myśli o książkach
- Uczniowie wyszukali sentencje, przysłowia myśli na temat czytelnictwa i książek,
- interpretowano sentencje na lekcji, dokonano analizy językowej.
- umieszczono wybrane sentencje w kąciku czytelniczym

Zdanie 9 - Bajkowy świat
- Przeprowadzono turniej wiedzy na temat bajek „ Z bajką za pan brat”
- Czytano wybrane bajki lub wiersz i wykonano ilustracje.
- Wybierano ulubionych pisarzy dzieci dawniej i dziś.

Zadanie 10 - Dlaczego warto czytać książki?
- Przeprowadzono konkurs wiedzy o lekturach szkolnych „jaka to lektura?” oraz konkurs literacki : Tworzymy alternatywne zakończenie wybranej książki. /opowiadanie, komiks/

Zadanie 11 - Podsumowanie projektu „Z książki nauka, z książki zabawa”
- Na spotkaniu podsumowującym projekt dokonano oceny zadań i wyciągnięto wnioski.

W towarzystwie „Bajkowozu” przeprowadzono zabawy, quizy i konkursy związane z czytelnictwem.

Mamy nadzieję, że udało nam się wzbudzić zainteresowanie książką wśród uczniów pacjentów oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Uczniowie częściej spędzają wolny czas, czytając książki. Dostrzegają wartości wynikające z obcowania z książką. Znają czynniki wpływające na efektywne czytanie i stosują je w praktyce. Widzimy potrzebę kontynuacji tego typu działań w kolejnych latach.

Organizatorzy projektu: Alicja Stefanik, Małgorzata Sakowska, Monika Musiał