Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego na temat „Barwy jesieni”

W I semestrze bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy realizowano projekt edukacyjny na temat „Barwy jesieni”.  Adresatem byli uczniowie szkoły szpitalnej w wieku od 3 do 18 lat przebywający na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii i w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

Działania edukacyjno – wychowawcze wynikające z projektu prowadziłyśmy przez trzy tygodnie października. Nadrzędnym celem projektu edukacyjnego, było odwrócenie uwagi uczniów od problemów związanych z chorobą i pobytem w szpitalu poprzez sytuacje sprzyjające odnoszenie sukcesów na płaszczyznach: stymulujących, diagnostycznych i terapeutycznych. Ponadto planowałyśmy przekazać uczniom wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie, wskazać różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego oraz zachęcić dzieci do integracji w grupie poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa, wzajemnej pomocy i zaufania.

Wszystkie metody i formy pracy zostały dostosowane do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów. Założone przez nas cele realizowałyśmy w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Uczestnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności wynikające z podstawy programowej na różnych poziomach edukacyjnych. Szczególny nacisk położyłyśmy na: czytanie, myślenie matematyczne, naukowe, komunikowanie się w języku ojczystym, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi oraz funkcjonowanie w zespole.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadziłyśmy w trzech blokach tematycznych:

1. Barwy i uroki jesiennego lasu.

2. Plony jesieni na talerzu.

3. Jesień w poezji i piosence.

W ramach ewaluacji projektu, na Oddziale Neurologii przeprowadzony został konkurs wiedzy na temat „Barwy i uroki jesieni”. Ponadto zorganizowano dwie wystawy plastyczne: pierwszą w Bibliotece Miejskiej w Filii nr 3, a drugą w Bibliotece Miejskiej w Filii nr 7. Wszystkie eksponowane prace wykonali uczniowie ZS Nr 33 w Bydgoszczy w trakcie pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Zwieńczeniem realizacji założeń projektu, było bardzo ciekawe spotkanie z pracownikiem Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku panią Beatą Michałek, która zaprezentowała naszym uczniom ciekawostki przyrodnicze dotyczące zwierząt i ptaków przygotowujących się do zimy.

Mamy nadzieję, że poprzez różnorodne formy i metody pracy oraz działania rozwijające wrażliwość, kreatywność i wyobraźnię uczniów, udało nam się skutecznie zachęcić uczestników projektu do poszerzania ich zainteresowań i wiedzy.

Organizatorzy:

mgr Maria Górska

mgr Joanna Michalak