Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego pt. „Globalne zagrożenia Ziemi”.

Projekt edukacyjny pt. „Globalne zagrożenia Ziemi” realizowany był w październiku w obecnym roku szkolnym w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy. Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom globalnych zagrożeń, na jakie narażony jest człowiek i jego planeta Ziemia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczniowie zdobywali wiedzę na temat środowiska naturalnego, zagrożeń spowodowanych antropopresją i skutkach tych zagrożeń w taki sposób, aby przyswojony zasób wiadomości zachęcał ich do poszukiwania własnych rozwiązań w zakresie jego ochrony. Uczniowie zapoznali się z międzynarodowymi założeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju środowiska. Uświadomili sobie potrzebę poznania problemów dotyczących ekologii oraz rozwijania świadomości ekologicznej: wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach. Celem, który przyświecał realizacji tematyki projektu było zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska w taki sposób, aby podejmowany wysiłek wzbudzał optymizm, dawał wiarę w przyszłość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Projekt przybliżał i rozwijał świadomość ekologiczną, wyobrażenia o środowisku i zagrożeniach oraz zaznajamiał z podstawowymi zasadami jego ochrony i uświadamiał konieczność ich przestrzegania.

Projekt realizowany był w oparciu o następujące bloki tematyczne:

· Zagrożenia Ziemi płynące z Kosmosu,

· Zagrożenia Ziemi płynące ze zanieczyszczenia atmosfery,

· Zagrożenia Ziemi związanie z dewastacją środowiska przyrodniczego,

· Co najbardziej zagraża człowiekowi?

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia tematyczne, pokazy filmów, pogadanki na temat ochrony środowiska, przyczyn zmian klimatycznych, zagrożeń pozaziemskich oraz quizy tematyczne. Wykonano również plakaty związane m.in. z tematyką zagrożeń terrorystycznych oraz znaczenia lasów dla człowieka. Zapoznano uczniów z możliwością szukania informacji na temat aktualnego stanu środowiska, zaludnienia oraz ważnych polskich i międzynarodowych instytucji badających Kosmos na profesjonalnych stronach internetowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy filmów związanych z miejscem naszej Ziemi w Kosmosie oraz sposobami wytwarzania i oszczędzania energii. Uczniowie wykazywali się dużą wiedzą na tematy dotyczące zarówno dbałości o środowisko jak i czynników powodujących jego dewastację.

Uwieńczeniem realizacji projektu była impreza podsumowująca całość realizowanej tematyki.

Autorzy projektu:

Bożena Gęborys

Wojciech Franków