Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo.

Cele konkursu:


• zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania,
• promocja książki i instytucji Biblioteki,
• rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności,
• rozbudzenie wrażliwości estetycznej,
• pobudzenie i kształtowanie wyobraźni uczniów,
• prezentowanie talentów.

Warunki uczertnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII SP oraz uczniowie LO Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 29.11.2019- 12.12.2019.
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w formacie A3 lub A4 promującego bibliotekę lub czytelnictwo.
3. Każdy plakat powinien zawierać wymyślone przez siebie hasło promujące bibliotekę lub czytelnictwo.
4. Jeżeli plakat reklamuje konkretną książkę, należy umieścić na plakacie jej autora i tytuł.
Nie wolno powielać okładki ani ilustracji z konkretnego wydania tej książki.
5. Plakat powinien być wykonany samodzielnie.
6. Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne płaskie materiały.
7. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
8. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora,
- wiek i klasa,
- nazwa oddziału,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
9. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania,
- samodzielność wykonania.
10. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody i dyplomy.
11. Dostarczenie pracy i zgody jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej Organizatora, tablicach ściennych
i wystawie pokonkursowej) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
13. Prace należy dostarczyć w terminie do 12.12.2019 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio do organizatorów.
14. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Organizatorzy: Monika Fabrycka, Aleksandra Matuszak, Ilona Jeziorkowska

 

 

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że jestem pomysłodawcą i autorem plakatu promującego czytelnictwo.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego plakatu przez Organizatora konkursu w dowolnym czasie i w dowolnej formie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do plakatu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis autora


…………………………………………………
*Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna (przedstawiciela ustawowego) w przypadku osoby niepełnoletniejZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
ORAZ UDOSTĘPNIENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w związku z organizacją szkolnego konkursu plastycznego na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo i publikację danych dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy (www.zs33.bydgoszcz.pl). Dane dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………
Wiek/klasa …………………………………………………………………………………………………
Szkoła/ oddział ……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data Podpis rodziców / prawnych opiekunów dziecka

……………………… …………………………………………………..

*proszę podkreślić prawidłowy wybór

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i Młodzieży przewlekle Chorej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej – Curie 4, kod - 85-094, telefon kontaktowy 52 345 28 17, adres e-mail sekretariat@zs33.bydgoszcz.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych
i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.