Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie literackim na temat: „List do ulubionego bohatera książki”.

Cele konkursu:
• promocja książki, czytelnictwa i instytucji Biblioteki,
• promowanie tradycyjnej formy korespondencji,
• rozwijanie umiejętności uczniów w dziedzinie epistolografii,
• rozwijanie wyobraźni,
• kształtowanie umiejętności pisania dłuższych form literackich.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII SP i uczniowie LO SP Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 29.11.2019- 12.12.2019.
2. Zadaniem konkursowym jest napisanie listu prywatnego do ulubionej postaci literackiej, w którym powinny znaleźć się odniesienia do sytuacji bohatera, jego życia, działalności, wątków z nim związanych.
3. Praca nie powinna być dłuższa niż 1 strona formatu A4.
4. List powinien spełniać wszystkie wymogi formalne, tzn. (umowne dane adresata, nadawcy, projekt znaczku, prawidłowo zaadresowana koperta).
5. List powinien być napisany odręcznie, w estetyczny, czytelny sposób. Dopuszcza się napisanie pracy konkursowej na komputerze z zachowaniem wszystkich zasad pisania listu.
6. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora,
- wiek i klasa,
- nazwa oddziału,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 stycznia 2019 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody
i dyplomy.
8. Prace należy dostarczyć w terminie do 12.12.2019 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio do organizatorów.
9. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl

Organizatorzy: Monika Fabrycka, Aleksandra Matuszak, Ilona Jeziorkowska.


ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
ORAZ UDOSTĘPNIENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w związku z organizacją szkolnego konkursu plastycznego na temat: „List do ulubionego bohatera książki” i publikację danych dziecka na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy (www.zs33.bydgoszcz.pl).
Dane dziecka nie będą udostępniane innym podmiotom.

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………
Wiek/klasa …………………………………………………………………………………………………
Szkoła/ oddział ……………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data Podpis rodziców / prawnych opiekunów dziecka

……………………… …………………………………………………..

*proszę podkreślić prawidłowy wybór

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i Młodzieży przewlekle Chorej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej – Curie 4, kod - 85-094, telefon kontaktowy 52 345 28 17, adres e-mail sekretariat@zs33.bydgoszcz.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych
i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.