Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2018-10-29

XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa na temat „Depresja oraz zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwaniem…”

20 października 2018 roku w sali konferencyjnej Biblioteki UKW odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

W tegorocznej konferencji wzięły udział 202 osoby: dyrektorzy, nauczyciele ze szkół masowych województwa kujawsko – pomorskiego, ośrodków szkolno–wychowawczych, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz lekarze i psychologowie z bydgoskich szpitali. Przybyli także dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół szpitalnych z całej Polski, m.in. z Rzeszowa, Łodzi, Szczecina,
Białegostoku, Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Zaboru, Zagórza, Gniezna oraz czterech szkół szpitalnych z Poznania.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Wszystkich uczestników konferencji serdecznie powitała Dyrektor Zespół Szkół nr 33 Pani Izabela Maciejewska i zwróciła uwagę, że depresja i zaburzenia lękowe to duża grupa zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Stanowią one poważny problem, który niejednokrotnie jest błędnie odbierany jako przejaw złego zachowania lub buntu. Jednak samookaleczanie, problemy z nauką, rozdrażnienie, które u młodzieży obserwujemy, często są objawami poważnej choroby.

W imieniu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty głos zabrała Pani Anna Borysiak – starszy wizytator. Podkreśliła znaczenie podejmowanej podczas konferencji tematyki, życzyła uczestnikom owocnych obrad oraz znajdowania rozwiązań, które okażą się przydatne w działaniach na co dzień podejmowanych przez nauczycieli.

Podczas konferencyjnych wykładów prelegenci wyjaśniali na czym polegają zaburzenia lękowe i depresja, jak je rozpoznać, jakie pociągają za sobą skutki oraz w jaki sposób, jako nauczyciele, możemy pracować z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi tymi chorobami.

Pani Anna Walczak – lekarz, specjalista psychiatrii, koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy przybliżyła zgromadzonym problem zaburzeń lękowych i somatyzacyjnych w kontekście wyzwań terapeutycznych i pedagogicznych. Wskazała na rodzaje lęku, które spotykamy wśród dzieci i młodzieży oraz omówiła zaburzenia somatyzacyjne, które najczęściej są u nich obserwowane. Zwróciła uwagę, że wywołują one cierpienie lub powodują znaczące zaburzenia codziennego funkcjonowania. Leczenie psychoterapeutyczne w przypadku dzieci i młodzieży jest znacznie skuteczniejsze kiedy rodzice i nauczyciele rozumieją istotę zaburzenia i dokładnie wiedzą co sprzyja poprawie, a co ją zakłóca.

Dr n. med. mgr psych. Witold Pawliczuk - asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie wyjaśniał: „Jak pracować z uczniem z zaburzeniami lękowym na terenie szkoły - wskazówki praktyczne dla nauczyciela”. Prelegent nakreślił jakie są zadania pedagogów w codziennej pracy z uczniami dotkniętymi zaburzeniami lekowymi. Podkreślił, że powinniśmy przekazać uczniowi rzetelne informacje na temat lęku, nauczyć rozróżniać i nazywać różne emocje, stosować techniki relaksacyjne, zapoznać z „pułapkami myślowymi”, a także nauczyć dziecko chwalenia siebie za wysiłek i postępy w radzeniu sobie z lękiem.

Pan Konrad Ambroziak - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor, terapeuta motywujący, autor książki „Depresja nastolatków”, zapoznał uczestników konferencji z „Funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci i młodzieży z depresją”. Wskazał na przyczyny depresji wśród młodych, omówił jej objawy i radził, jak pomagać. Zwrócił uwagę, że depresja nie zawsze musi kojarzyć się ze smutkiem, bowiem nastolatki w depresji często są rozdrażnione. Innym kryterium choroby jest brak odczuwania przyjemności, takie osoby nic nie cieszy. Przyczyn można upatrywać w biologii, czyli czynnikach genetycznych, jednak depresję mogą wyzwolić także – określony styl myślenia oraz czynniki społeczne.
Ostatnim prelegentem był ponownie Pan dr Witold Pawliczuk, który tym razem przekazał informacje dotyczące „Ucznia z objawami depresji i zaniżoną samooceną - wskazówki praktyczne dla nauczyciela”. Wykład wzbogacił bardzo ciekawymi filmikami, które umożliwiły dokładniejsze zrozumienie tematu. Wskazał, że na zaniżoną samoocenę najczęściej mają wpływ – brak adekwatnych informacji zwrotnych przekazywanych młodym ludziom, ciągła krytyka i koncentracja na słabych stronach oraz karanie, nawet gdy dziecko osiąga sukcesy, bo ciągle nie jest tak dobre, jak… Dr Pawliczuk zapoznał uczestników z czynnikami ryzyka depresji oraz wskazał na czym polega toksyczna komunikacja, którą na co dzień stosujemy. Omówił w jaki sposób nauczyciele powinni pracować z uczniami dotkniętymi depresją oraz ich rodzicami.
Podczas przerwy w wykładach przy kawie i poczęstunku można było wymienić doświadczenia oraz porozmawiać na ważne i nurtujące tematy.
W holu budynku biblioteki UKW zostały wystawione prace plastyczne laureatów wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Z kart historii niepodległej Polski” zorganizowanego przez nauczycieli naszej szkoły, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Nauczyciele z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Bydgoszczy przygotowali i zaprezentowali książki dotyczące tematyki depresji i zaburzeń lękowych, które są dostępne do wypożyczenia dla zainteresowanych.
W przerwie konferencji wystąpił zespół „Orkiestromaniacy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy, który zaprezentował dwa utwory - Feverfest Polka J. Straussa i Polonez Husarii K. Dębskiego. Młodzi artyści zostali bardzo ciepło przyjęci, a na zakończenie występu otrzymali gorące brawa i upominki od organizatorów.


Opracowanie: Milena Kozik, Izabela Maciejewska

http://tygodnikbydgoski.pl/psychologia/depresja-moze-prowadzic-do-smierci-takze-wsrod-dzieci-i-mlodziezy