Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konferencje

powrót 2016-10-01

IX Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa pt. „Różne sposoby radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych” - zobacz galerię zdjęć

Materiał programu "Zbliżenia": 
http://bydgoszcz.tvp.pl/27168430/przeciw-agresji-wsrod-mlodych

Dnia 1 października 2016 r. w sali konferencyjnej Biblioteki UKW odbyła się IX ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez naszą szkołę, na temat: „Różne sposoby radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych”.

Wzięło w niej udział ponad 230 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i ośrodków szkolno – wychowawczych. Dużą grupę stanowili także dyrektorzy i nauczyciele szkół szpitalnych z różnych ośrodków z całego kraju m.in. z Krakowa, Poznania, Łodzi, Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego i Zaboru.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Tegoroczna konferencja poświęcona była problemowi agresji rówieśniczej. Coraz częściej w codziennej pracy obserwujemy zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zauważamy, że nasi uczniowie często wchodzą w konflikty, przejmują złe zachowania od rówieśników, ludzi dorosłych, jak również ulegają negatywnym wpływom mass mediów. W praktyce pedagogicznej agresja i przemoc to stałe elementy rzeczywistości, nad którymi musi pracować. Konferencja była okazją do zastanowienia się nad przyczynami tego zjawiska oraz poznania sposobów zapobiegania jego skutkom.

Pierwszym prelegentem była pani Joanna Węgrzynowska, która poruszyła problem zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole. Zwróciła uwagę uczestników na fakt, że jest to poważny problem dotykający już dzieci w coraz młodszym wieku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała przemoc rówieśniczą za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Konsekwencje doświadczanej przemocy mają różny charakter i zależą od wielu czynników m.in. od drastyczności doświadczanej przemocy, odporności dziecka i reakcji grupy rówieśniczej oraz dorosłych. Prelegentka podała przykłady w jaki sposób należy chronić dzieci przed przemocą i jaka jest rola szkoły w pomocy dzieciom – ofiarom przemocy.

Drugi wykład na temat „Dogadana klasa – jak nauczyciel może wspierać proces grupowy, aby redukować napięcie i zachowania agresywne” wygłosiła pani Agnieszka Misiak. Wskazała na zasady efektywnej współpracy w grupie, jako często niedocenianym narzędziu budowania relacji w klasie. Uwagę uczestników skupiła na nowym spojrzeniu na kontrakt klasowy, omówiła sposoby jego tworzenia oraz często pojawiające się błędy w formułowaniu zasad, które kontrakt zawiera. Planowanie pracy grupowej wymaga wyznaczenia jasnego celu działań i określenia tego, co jest trudnością w funkcjonowaniu zespołu klasowego.

Problem pracy z dysfunkcyjną rodziną ucznia poruszył kolejny prelegent - pan Jakub Rychter. Wskazał uczestnikom konferencji, że rozpoczynając pracę z rodziną ucznia należy dokonać wszechstronnej diagnozy zawierającej informacje o strukturze, systemie ról i władzy w rodzinie, sposobie komunikowania się członków rodziny oraz wzorcach i wartościach, które w rodzinie dominują. Omówił rodzaje dysfunkcyjności rodziny oraz sposoby udzielania pomocy i efektywnej pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Problematykę zachowań problemowych, jako reakcji dziecka na chorobęprzedstawiła pani Marta Witkowska. Omówiła sytuację dziecka przewlekle chorego oraz nauczyciela pracującego z dzieckiem z różnymi jednostkami chorobowymi. Wskazała czego dotyczą zachowania problemowe z punktu widzenia ucznia oraz nauczyciela i na co, jako nauczyciele, powinniśmy zwracać szczególną uwagę np. męczliwość i drażliwość wynikającą z długotrwałej choroby i procesu leczenia, niską samoocenę, roszczeniowość i manipulację, brak motywacji, a także agresję i przemoc rówieśniczą, które są konsekwencją choroby przewlekłej.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać występu zespołu muzycznego „Orkiestromania” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy. Wychowankowie zaprezentowali dwa utwory muzyczne angażując wszystkich do aktywnego słuchania i wywołując wiele radości na twarzach uczestników. Członkowie zespołu zostali nagrodzeni gromkimi brawami i otrzymali drobne upominki od organizatorów.

W holu Biblioteki UKW uczestnicy mogli oglądać wystawę prac uczniów Zespołu Szkół Nr 33 – laureatów szkolnego konkursu plastycznego pt. „Wakacyjne wspomnienia”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie tym, którzy już po raz kolejny uczestniczyli w organizowanej przez naszą szkołę konferencji. Specjalne słowa wdzięczności kierujemy również do przyjaciół szkoły i sponsorów, których wsparcie okazało się bardzo pomocne podczas organizacji przedsięwzięcia.